Αρχή Δραστηριότητες Εκδηλώσεις Συνάντηση εργασίας Πολυτεχνείων με τη συμμετοχή του ΤΕΕ, Ξάνθη, 5-11-2009

Συνάντηση εργασίας Πολυτεχνείων με τη συμμετοχή του ΤΕΕ, Ξάνθη, 5-11-2009

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ

Mε τη συμμετοχή του ΤΕΕ

 

Ξάνθη, 5-6 Νοεμβρίου 2009Ο Πρύτανης του Ε.Μ.Π. Καθηγητής κ. Κ. Μουτζούρης, ο προεδρεύων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Αντιπρύτανης Καθηγητής κ. Α. Καραμπίνης και οι Κοσμήτορες των Πολυτεχνικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητής κ. Ν. Μουσιόπουλος, του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής κ. Ν. Σπύρου, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καθηγητής κ. Ι. Διαμαντής συμπροεδρεύων και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητής κ. Ζ. Κοτιώνης έλαβαν μέρος στις 5-6/11/2009 στην Ξάνθη στην 11η Συνάντηση Εργασίας τους. Συμμετείχαν επίσης: ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΤΕΕ) κ. I. Αλαβάνος, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Τμήματος Θράκης κ. Ν. Παπαθανασίου και η Καθηγήτρια ΕΜΠ κα. Α. Μοροπούλου (ΜΕ Παι δείας ΤΕΕ – Αναπληρώτρια Προέδρου ΤΕΕ στο ΣΑΠΕ). 

Ομόφωνα, κατέληξαν στα επόμενα: 
I. Στρατηγικός σχεδιασμός της τεχνικής εκπαίδευσης
• Θεωρούν ότι επιβάλλεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για την κατάστρωση ενιαίου χάρτη για την τεχνική εκπαίδευση στη χώρα (ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, τεχνική μεταλυκειακή, λυκειακή), σε συνδυασμό με το προαναγγελλόμενο από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχέδιο «Καποδίστριας» για τα Πανεπιστήμια.
• Διαπιστώνουν ότι οι αναπτυξιακές ανάγκες και ο πολύ μεγάλος αριθμός των Μηχανικών στην Ελλάδα, σε ποσοστό τριπλάσιο σε σχέση με τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, απαιτούν τη συνολική αναδιάρθρωση της τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα με γενναία στήριξη των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, ανάλογα με τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές.
• Με στόχο την αριστεία, προτείνουν την ενοποίηση των ΣΑΠΕ/ΣΑΤΕ και τη μετεξέλιξή τους με τη θέσπιση ανεξάρτητης αρχής και με τη συμμετοχή του ΤΕΕ. Η αρχή αυτή οφείλει να μεριμνήσει για τις επιβεβλημένες ενοποιήσεις, καταργήσεις και συνενώσεις λειτουργούντων Τμημάτων Μηχανικών, μετά από αξιολόγησή τους, πάντοτε σε σχέση με τις ανάγκες της χώρας.
• Κρίνουν ότι πρέπει να ανακοπεί η μέχρι τώρα στρεβλή πορεία σε ό, τι αφορά την εκπαίδευση τεχνολόγων, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο τους στην ανάπτυξη της χώρας.
• Πιστεύουν ότι η εκτός στρατηγικού σχεδιασμού, σε επίπεδο χώρας, ατεκμηρίωτη ίδρυση νέων Τμημάτων και η λειτουργία Τμημάτων Μηχανικών εκτός συγκροτημένων Πολυτεχνείων u942 ή Πολυτεχνικών Σχολών, αποτελεί διακινδύνευση για την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης και το δημόσιο συμφέρον.
• Στο πλαίσιο της άρσης των ανισοτήτων κρίνουν ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η στελέχωση σε μέλη ΔΕΠ και η ανάπτυξη των υποδομών των νέων Τμημάτων, τα οποία ιδρύθηκαν με χρηματοδότηση ΕΠΕΑΕΚ. Οι συμβασιούχοι με το Π.Δ. 407/80 δεν μπορεί να αναπληρώνουν τις μόνιμες ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό στα αναφερόμενα νέα Τμήματα.
• Θεωρούν ότι επείγει ο εξορθολογισμός αφενός του αριθμού των εισαγομένων στα Τμήματα Μηχανικών ανάλογα με τις δυνατότητές τους και τις ανάγκες της χώρας και αφετέρου των διατάξεων Νόμων, με τις οποίες επιτρέπεται η υπερβολική αύξηση του αριθμού φοιτητών σε ένα Πανεπιστήμιο, από οδούς πέραν των Πανελληνίων εξετάσεων.

II. Ενιαίο πλαίσιο πρόσβασης στα τεχνικά επαγγέλματα βάσει προσόντων
• Επιβεβαιώνουν τη στρατηγική και τις θέσεις τους για ενιαίο πλαίσιο πρόσβασης και πιστοποίησης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των διπλωματούχων Μηχανικών, των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και των άλλων βαθμίδων της τεχνικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα των τεχνικών επαγγελμάτων με διαβάθμιση τεχνικής ευθύνης. Η επίτευξη του ενιαίου πλαισίου αποτελεί προϋπόθεση για την επιδιωκόμενη αναδιάρθρωση της τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα.
• Διεκδικούν με άμεση προτεραιότητα τη θέσπιση του ως άνω ενιαίου πλαισίου από την Πολιτεία τονίζοντας την υποχρέωσή της προς την κοινωνία να ρυθμίσει με σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια και διαφάνεια τη δυνατότητα πρόσβασης βάσει προσόντων σε επαγγελματικές δραστηριότητες. Με αυτές τις θέσεις επιδιώκεται άμεσος διάλογος με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αξιοποίηση της ομόλογης επιτροπής του ΣΑΠΕ. Όσον αφορά στα τεχνικά επαγγέλματα, και προκειμένου να διασφαλισθεί το δημόσιο συμφέρον από την άσκησή τους, προτείνουν:
1. Την κατάταξη των διπλωματούχων αποφοίτων των διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων στα 8 επίπεδα επαγγελματικών προσόντων με βάση τις σπουδές τους και την εμπειρία.
2. Τη διαβάθμιση της άσκησης των τεχνικών επαγγελμάτων σε διαφορετικά επίπεδα τεχνικής ευθύνης βάσει προσόντων.
3. Τη θέσπιση ενιαίου φορέα πιστοποίησης με συμβολή του ΤΕΕ για όλο το φάσμα των τεχνικών επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα να διατηρεί το μητρώο για όλες τις κατηγορίες τεχνικών επαγγελμάτων και να πιστοποιεί την τεχνική επαγγελματική επάρκεια.
4. Την ανάληψη πρωτοβουλίας για τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας των ειδικοτήτων των Μηχανικών, υπογραμμίζοντας ότι μόνον οι διπλωματούχοι Μηχανικοί ενιαίων πενταετών σπουδών μπορούν να αναλαμβάνουν το υψηλότερο επίπεδο τεχνικής ευθύνης.
5. Την αναστολή από την Κυβέρνηση της μονομερούς έκδοσης Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και την υπαγωγή τους στο ενιαίο πλαίσιο.

III. Ισοδυναμία Διπλώματος Μηχανικού με Master Επιβεβαιώνουν προηγούμενες αποφάσεις σχετικά με την ισοδυναμία του Master με το Δίπλωμα Μηχανικού και καλούν το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να προωθήσει άμεσα στη Βουλή προς ψήφιση το άρθρο 13, όπως είχε προβλεφθεί στο συνημμένο, καταρτισθέν τον Αύγουστο 2009 από το τότε ΥΠΕΠΘ, σχέδιο Νόμου.

IV. Στρατηγικός σχεδιασμός Μεταπτυχιακών Σπουδών των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών Επισημαίνουν ότι, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Ανώτατης Παιδείας, τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Πολυτεχνεία και Πολυτεχνικές Σχολές σχεδιάζονται διεπιστημονικά, ώστε να οδηγούν σε δίπλωμα εξειδίκευσης. Το ΜΔΕ ως δεύτερο Master, δημιουργεί πρόσθετα προσόντα, χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού.
Κρίνουν άμεσα επιβεβλημένη για την εύρυθμη λειτουργία μεγάλων Πανεπιστημίων της χώρας την ίδρυση βαθμίδας συντονισμού των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στις Πολυτεχνικές Σχολές.

V. Νόμος για την έρευνα
Με δεδομένη την πρόσφατη υπαγωγή της έρευνας στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ζητούμε την άρση των αδικιών που επέφερε ο Ν.3653/08 και την ενίσχυση του ρόλου των Πανεπιστημίων στον ερευνητικό χάρτη της χώρας, όπως άλλωστε προβλέπουν και οι σχετικοί νόμοι για τη λειτουργία τους (Ν. 1268/82 και Ν. 3549/07).

VI. Περί κολεγίων
Σχετικά με τα κολέγια συντάσσονται με την πρόσφατη απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ (συνεδρίαση στις 23-10-09), τα κύρια σημεία της οποίας είναι τα εξής:
• Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην πάγια θέση μας για το Δημόσιο Χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
• Θεωρούμε ότι οποιεσδήποτε ενέργειες θεσμοθέτησης και λειτουργίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, που αποσκοπούν στην εμπορική εκμετάλλευση του κοινωνικού αγαθού της μόρφωσης και της επαγγελματικής αποκατάστασης της ελληνικής νεολαίας, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές και τις προσπάθειες που καταβάλλει η πανεπιστημιακή κοινότητα για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
• Εκφράζουμε την άμεση συμπαράσταση στον αγώνα που διεξάγουν οι ομοσπονδίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΟΣΔΕΠ-ΑΕΙ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) για την ακύρωση και αναστολή της Υπουργικής Απόφασης για τη χορήγηση των αδειών λειτουργίας στο Συμβούλιο Επικρατείας.
• Ζητούμε την οριστική κατάργηση κάθε θεσμικής ρύθμισης που επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού ΑΕΙ καταστρατηγώντας στην πράξη το γράμμα και το πνεύμα του άρθρου 16 του Συντάγματος.
• Θεωρούμε προσβλητικό για το ήθος και την ακεραιότητα των ακαδημαϊκών δασκάλων, να εμφανίζονται πρώην καθηγητές Δημόσιων ΑΕΙ και σημερινοί ομότιμοι να παρελαύνουν στα διαφημιστικά φυλλάδια των ιδιωτικών κολεγίων ως στελέχη των επιστημονικών και εκπαιδευτικών τους επιτροπών.

Τόπος εκδήλωσης: Ξάνθη

Εγγραφείτε στη λίστα για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό
Ακολουθήστε μας

facebook.png twitter.png rss_feed.png