Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Μελέτη κτιρίου ΤΕΕ Θράκης. Ολοκλήρωση τροποποιήσεων-σύνταξη τευχών δημοπράτησης

Μελέτη κτιρίου ΤΕΕ Θράκης. Ολοκλήρωση τροποποιήσεων-σύνταξη τευχών δημοπράτησης

Ημερομηνία σύστασης: 19 Μαΐου 2004

Τόπος υλοποίησης: Κομοτηνή

Μέλη ομάδας:

Καλλινάκης

Κεραμιτζής

Μουζακίδης