Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Οργάνωση σεμιναρίου του Τ.Ε.Ε Θράκης και του ΕΛΙΝΥΑΕ "Πρόληψη ατυχημάτων κατά την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση" για κατάρτιση των συναδέλφων στην Ξάνθη

Οργάνωση σεμιναρίου του Τ.Ε.Ε Θράκης και του ΕΛΙΝΥΑΕ "Πρόληψη ατυχημάτων κατά την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση" για κατάρτιση των συναδέλφων στην Ξάνθη

Ημερομηνία σύστασης: 28 Απριλίου 2004

Τόπος υλοποίησης: Ξάνθη

Μέλη ομάδας:

Χουρίδου

Βαγιόκας