Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό εισηγητών του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ-Θρακης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό εισηγητών του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ-Θρακης

Πότε 27/01/2020 09:00 έως
06/02/2020 23:55
Προσθήκη γεγονότος στο ημερολόγιο vCal
iCal

 

 

 

 

 

  • Η Πειθαρχική Διαδικασία των Μελών του ΤΕΕ διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 783/70, «Περί  τροποποιήσεως και   συμπληρώσεως    της   υπό   του   Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος τηρουμένης πειθαρχικής διαδικασίας. (ΦΕΚ/290 Α')».

 

  • Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ανωτέρω Ν.Δ:

«Παρά τω Πειθαρχικώ Συμβουλίω ορίζεται δι' εκάστην υπόθεσιν εισηγητής μέλος του Τ.Ε.Ε. εκ των εχόντων 10ετίαν τουλάχιστον από της κτήσεως της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, λαμβανόμενος εκ πίνακος καταρτιζομένου υπό της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. και ισχύοντος δια τον χρόνον της θητείας αυτής. Οι έχοντες κατά τον χρόνον λήξεως της θητείας εκκρεμείς εις χείρας των υποθέσεις εισηγηταί συνεχίζουν ταύτας μέχρι της περατώσεως αυτών, εγκύρως εισηγούμενοι και παριστάμενοι εις το νέον Πειθαρχικόν Συμβούλιον. Εις τον πίνακα των εισηγητών δύνανται να περιληφθούν και ομότιμα μέλη του Τ.Ε.Ε.

 

  • Τονίζεται πως οι εισηγητές πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο δεδομένου ότι ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου θέτει κάθε φορά τακτή προθεσμία για την ολοκλήρωση της προανάκρισης της πειθαρχικής υπόθεσης και την παράδοση της σχετικής Έκθεσης.

 

Με βάση τα παραπάνω το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Καλεί

Τα Μέλη του ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ που είναι κάτοχοι της άδειας άσκησης επαγγέλματος τουλάχιστον 10 έτη, καθώς και τα ομότιμα Μέλη του που επιθυμούν να οριστούν Εισηγητές, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο tee_thrace@tee.gr τη συνημμένη αίτηση μέχρι την Πέμπτη 06 Φεβρουαρίου 2020.

Λήψη αίτησης