Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συγκρότηση Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α) κατά την διαδικασία αναμόρφωσης των δασικών χαρτών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συγκρότηση Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α) κατά την διαδικασία αναμόρφωσης των δασικών χαρτών

Πότε 22/03/2021 11:00 έως
04/04/2021 00:00
Προσθήκη γεγονότος στο ημερολόγιο vCal
iCal

 

 

 

 

 

Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για τη Συγκρότηση Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α) κατά την διαδικασία αναμόρφωσης των δασικών χαρτών

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης πρόκειται να συγκροτήσει Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.3889/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 49 του Ν.4685/2020, επί των Δασικών Χαρτών που αναμορφώθηκαν – θεωρήθηκαν και αναρτήθηκαν σύμφωνα με πρόγραμμα (από 22/01/2021 έως 26/02/2021).

Για την στελέχωση των παραπάνω Επιτροπών, το TEE-Θράκης πρόκειται να συντάξει Κατάλογο των μελών του με ειδικότητα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού και Πολιτικού Μηχανικού (μέλη με δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος), που επιθυμούν να οριστούν ως μέλη των ΕΠ.Ε.Α.

Τα ειδικότερα προσόντα των Μηχανικών (ιδιωτών ή υπαλλήλων του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα) των ως άνω ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις ΕΠ.Ε.Α., καθορίζονται σύμφωνα με την αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/25-09-2020 Απόφαση ΥΠΕΝ(ΦΕΚ Β΄4367/2020) ως ακολούθως :

  • Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία
  • Μέλος ΤΕΕ με δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος
  • Γνώσεις Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Το TEE-Θράκης σας καλεί, εφόσον διαθέτετε τα απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: tee_thrace@tee.gr

 

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και υπεύθυνη δήλωση

 

για τη κατάρτιση του παραπάνω καταλόγου μέχρι την Κυριακή 04 Απριλίου 2021

 

Διευκρινίζονται τα παρακάτω:

1)  Ο αριθμός των επιτροπών κατά Περιφερειακή Ενότητα θα καθοριστεί μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων (105 ημέρες από την ανάρτηση) και ότι απαιτείται η κατάσταση των υποψηφίων να συνοδεύεται από αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού ότι ως μέλος ΕΠΕΑ θα τηρήσει τις διατάξεις του άρθρου 7 ν. 2690/99 «περί αμεροληψίας των διοικητικών οργάνων» και ότι έχει γνώσεις Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

2) Οι Επιτροπές  αυτές θα είναι αμειβόμενες σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4686/2020 (ΦΕΚ Α’ 92) και την ΚΥΑ  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/30.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 1106) με θέμα «Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), όπως ισχύει.»

3) Το ΤΕΕ-Θράκης θα συγκροτήσει σχετικό Κατάλογο ΕΠ.Ε.Α., ο οποίος θα περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα ως άνω κριτήρια και θα αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία είναι αρμόδια για την Απόφαση Συγκρότησης των ΕΠ.Ε.Α.

Λήψη αίτησης

Λήψη υπεύθυνης δήλωσης

Εγγραφείτε στη λίστα για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό
Ακολουθήστε μας

facebook.png twitter.png rss_feed.png