Αρχή Ενημέρωση Δελτία τύπου Δελτίο τύπου της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Προστασίας του ΤΕΕ/ ΠΤ Θράκης για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, 21-12-2004

Δελτίο τύπου της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Προστασίας του ΤΕΕ/ ΠΤ Θράκης για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, 21-12-2004

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουμε τις απόψεις μας για όσα συμβαίνουν ή/ και θα έπρεπε να γίνονται στη ευρύτερη περιοχή της Θράκης και σχετίζονται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος, την ρύπανση και την περιβαλλοντική προστασία.

Η Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΤΕΕ Θράκης, στα πλαίσια του συμβουλευτικού της έργου προς τη ΔΕ και κατ’ επέκταση προς την πολιτεία έκρινε σκόπιμο μέσω της σημερινής παρουσίας της στον ημερήσιο τύπο να τονίσει ορισμένα «καυτά» περιβαλλοντικά ζητήματα τα οποία αφορούν τόσο την ανάπτυξη της περιοχής όσο και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Συνθήκη Ramsar και το Εθνικό Πάρκο Ανατ. Μακ.. Θράκης
Η παρουσία του Εθνικού Πάρκου αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα της περιοχής και μπορεί να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης σε πολλά επίπεδα (οικοτουρισμός, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, περιβαλλοντική εκπαίδευση). Απαραίτητα κρίνονται η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και η ουσιαστική δραστηριοποίηση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου. Η οριοθέτηση θυλάκων ελεγχόμενης ανάπτυξης δραστηριοτήτων ακόμη και σε ζώνες υψηλής προστασίας είναι απαραίτητη ώστε η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος να συμβαδίζει με τη ανάπτυξη της περιοχής και τη συγκράτηση των κατοίκων.

Τα στερεά απόβλητα
Προτεραιότητες είναι: η αποκατάσταση παλαιών χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων, η έναρξη προγραμμάτων ανακύκλωσης και η δημιουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και Συμπαραγωγής Ενέργειας και Λιπάσματος. Ολοκλήρωση του Δικτύου Διαχείρισης των Αστικών Απορριμμάτων της Περιφέρειας. Δημιουργία Χώρου Διάθεσης Βιομηχανικών Στερεών Αποβλήτων.

Οι υδατικοί πόροι
Η υφαλμύρωση των υπογείων νερών και η υποβάθμιση των καλλιεργήσιμων εδαφών αποτελούν σημαντικό ζήτημα για τις παράκτιες περιοχές της Θράκης. Η ενημέρωση των αγροτών αλλά και η μεταφορά γλυκού νερού σε περιοχές που υπάρχει έλλειψη είναι θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Τα υγρά απόβλητα
Η διάθεση μερικώς επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε υδάτινους αποδέκτες είναι πραγματικότητα τόσο λόγω της υπολειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων όσο και λόγω έλλειψης βασικών υποδομών. Η εγκατάσταση και λειτουργία μικρών βιολογικών καθαρισμών που θα εξυπηρετούν μεμονομένους οικισμούς και η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των μεγάλων μονάδων που ήδη λειτουργούν είναι επιτακτική ανάγκη.

Ενέργεια
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη και προώθηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, αξιοποίηση της βιομάζας και των οργανικών υπολειμμάτων).

Η ΜΕ Περιβάλλοντος του ΤΕΕ Θράκης μέσα από:

- Συναντήσεις εργασίας και συνεργασίες (Ένωση Ελλήνων Χημικών, Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών, Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης),
- Σύσταση ομάδων εργασίας για ανάπτυξη και επίλυση ειδικών περιβαλλοντικών θεμάτων,

- Οργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων, 
- Δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στα περιοδικά του ΤΕΕ,

Στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και υπενθυμίζει σε όλους ότι το μέλλον της περιοχής είναι άμεσα συνυφασμένο με το μέλλον των οικοσυστημάτων. Η προστασία του περιβάλλοντος υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης είναι συμφέρον όλων μας.