Αρχή Ενημέρωση Δελτία τύπου Δελτίο Τύπου για την εργασία – γνωμοδότηση επί του Σχεδίου ΚΥΑ "Χαρακτηρισμός των υδροβιότοπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους", 1-8-2006

Δελτίο Τύπου για την εργασία – γνωμοδότηση επί του Σχεδίου ΚΥΑ "Χαρακτηρισμός των υδροβιότοπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους", 1-8-2006

1. Το ΤΕΕ Θράκης αφού εξασφάλισε την εξουσιοδότηση από τους Νομάρχες Ξάνθης και Ροδόπης ανέλαβε και εκπόνησε εργασία – γνωμοδότηση επί του Σχεδίου ΚΥΑ «Χαρακτηρισμός των υδροβιότοπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους» για τις περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια των δύο Νομών, στην κατεύθυνση της σύζευξης της προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος με την αναπτυξιακή προοπτική των εντασσομένων περιοχών, παρέχοντας επιστημονική και τεχνική τεκμηρίωση στις ήδη διατυπωθείσες απόψεις τους. 
Ειδικότερα η παρέμβαση του ΤΕΕ Θράκης στο θέμα αυτό περιορίσθηκε αυστηρά στα οροθετημένα πλαίσια του θεσμοθετημένου από την Πολιτεία ρόλου του Τεχνικού Συμβούλου της, που στην συγκεκριμένη περίπτωση εκφραζόταν από τις αιρετές Διοικήσεις της Νομαρχιακής και Δημοτικής Αυτοδιοίκησης, στις αρμοδιότητες των οποίων ανήκει αποκλειστικά η πολιτική ευθύνη της επιλογής του τρόπου ανάπτυξης της περιοχής.
Το πόρισμα της παραπάνω εργασίας διαβιβάσθηκε προς έγκριση στο ΥΠΕΧΩΔΕ μετά από δημόσια και ανοικτή παρουσίαση και διαβούλευση σε όλα τα Δημοτικά και Νομαρχιακά Συμβούλια των δύο Νομών από μέλη της Διοίκησης και της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ Θράκης, σε ειδικές συνεδριάσεις τους, στις οποίες έτυχε την καθολική αποδοχή και στήριξη.

2. Η διαφοροποίηση του ΤΕΕ Θράκης στην Πρόταση που παρουσιάσθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ χρησιμοποίησε και στηρίχθηκε στην εργασία του ΤΕΕ όσον αφορά την μεθοδολογία, τα συμπεράσματα, τις προτάσεις, τα χαρτογραφικά υπόβαθρα αλλά και τις επισημάνσεις αοριστίας και παραλείψεων της προηγούμενης ΚΥΑ, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις τόσο όσον αφορά στα όρια των ζωνών κατηγοριοποίησης της γης, όσο και προς στις επιτρεπόμενες χρήσεις και απαγορευτικούς όρους, στρεβλώνουν την φιλοσοφία της Πρότασής του και συγχρόνως απομακρύνουν την προοπτική επίτευξης των τεθέντων από την Νομαρχιακή και Δημοτική Αυτοδιοίκηση στόχων, διακυβεύοντας την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της περιοχής.

3. Στις Συσκέψεις του Φορέα που προηγήθηκαν της παρουσίασης και εξετάσθηκε η Πρόταση του ΤΕΕ Θράκης, δεν εκλήθησαν τα μέλη του ΤΕΕ και της Ομάδας Εργασίας του, όπως επιβάλλεται από την επιστημονική δεοντολογία προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα του γόνιμου και παραγωγικού διαλόγου μέσα από την επιστημονική και τεχνική αντιπαράθεση.
Επίσης στις διεργασίες αυτές δεν εκλήθησαν οι εμπλεκόμενοι Νομάρχες και Δήμαρχοι Ξάνθης και Ροδόπης προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους προς ενημέρωση των μελών του Φορέα Διαχείρισης, και ενδεχομένως δεν ελήφθησαν υπόψη ούτε οι υφιστάμενες αποφάσεις των Νομαρχιακών και Δημοτικών Συμβουλίων. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ελλειμματικής ενημέρωσης των μελών του Φορέα υπήρξε ότι σε θέση που ο Δήμος Ξυλαγανής πρότεινε την δυνατότητα ίδρυσης οργανωμένου οικισμού, ο επιστημονικά υπεύθυνος του Φορέα να ισχυρισθεί ότι το αντίστοιχο αίτημα περιοριζόταν μόνο στην δυνατότητα κολύμβησης.

4. Τα παραπάνω υπήρξαν η αιτία που οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ Θράκης δεν αποδέχθηκαν την πρόσκληση μελών του Φορέα Διαχείρισης στην διάρκεια της Παρουσίασης, να παρουσιάσουν την Πρόταση του Φορέα για τους Νομούς Ξάνθης και Ροδόπης, προκειμένου να αποτραπεί η εντύπωση ότι η Πρόταση του Φορέα Διαχείρισης ταυτίζεται με αυτή της Τοπικής Κοινωνίας ή έστω ότι υιοθετείται από το ΤΕΕ. 

5. Το Πόρισμα - Γνωμοδότηση του ΤΕΕ Θράκης συντάχθηκε στην κατεύθυνση του σεβασμού και προστασίας του περιβάλλοντος με σύγχρονη δυνατότητα κατασκευής έργων υποδομής και δημιουργίας προϋποθέσεων ανάπτυξης στην περιοχή.
Η ισόρροπος και γραμμική αξιοποίηση της παράκτιας ζώνης των νομών Ξάνθης και Ροδόπης υπήρξε ουσιαστική παράμετρος που είχε ληφθεί υπόψη στην σύνταξη της προτάσεως του, προκειμένου να περιορισθούν οι καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που θα προέρχονταν από υπερτροφικές σημειακές συγκεντρώσεις πληθυσμού και την αλόγιστη ανθρωπογενή δραστηριότητα. 
Η παράμετρος αυτή δυστυχώς αγνοήθηκε από τον Φορέα, υποθηκεύοντας τον παράκτιο οικολογικό απόθεμα και τον φυσικό πλούτο της περιοχής, που αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα της για μια βιώσιμη και αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.
Συγχρόνως η άκρατη αυστηρότητα των περιορισμών που επιβάλλονται σε ορισμένες περιοχές (ιδιαίτερα του Νομού Ξάνθης αλλά όχι μόνον) με την παράλληλη κατάργηση οιοδήποτε μέτρου περιβαλλοντικής προστασίας σε αντίστοιχες άλλες υπονομεύουν την κοινωνική αποδοχή και συγκατάθεση που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία της επιβολής και τήρησης των επιβαλλομένων μέτρων προστασίας των οικοσυστημάτων.

6. Υπήρξε αντιφατικότητα και ασυνέπεια στις αρχές που ο Φορέας Διαχείρισης επέλεξε για την χάραξη της πρότασης του. 
Συγκεκριμένα στις τιθέμενες απαγορεύσεις δεν περιορίσθηκε ως όφειλε μόνο σε όσες διέπονται από οικολογικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, προκειμένου οι προβλεπόμενες από την υφιστάμενη Νομοθεσία Υπηρεσίες να αποφασίσουν για τις αντίστοιχες που είναι της αρμοδιότητας τους (αρχαιολογικοί χώροι, αιγιαλός, παραλία- όχθες και παρόχθια ζώνη κλ). 
Ενδεικτικά επισημαίνεται η επιλεκτική αιτιολόγηση ένταξης περιοχής σε ζώνη υψηλής οικολογικής προστασίας από την ύπαρξη αρχαιολογικών δεσμεύσεων και αντίθετα η δυνατότητα ελεύθερης δόμησης σε ιδιαίτερα ευαίσθητη οικολογικά περιοχή με τον ισχυρισμό ότι θα απαγορευθεί από την οριοθέτηση του αιγιαλού και της παραλίας.

7. Η Πρόταση του Φορέα Διαχείρισης καταργεί την επιβεβλημένη από πολεοδομικά κριτήρια αλλά και από λόγους ίσης μεταχείρισης των ιδιοκτητών ανατρεπτική παρέμβαση του ΤΕΕ Θράκης στην λογική της προηγούμενης ΚΥΑ, για ομοιογενή δυνατότητα δόμησης αμφίπλευρα των δρόμων που αποτελούν διαχωριστικά όρια ζωνών, για την υλοποίηση της οποίας απαιτήθηκε ιδιαίτερα χρονοβόρα τεχνική επεξεργασία από τα μέλη της Ομάδας Εργασίας.


Για τους παραπάνω λόγους το ΤΕΕ Θράκης επιμένει στην στήριξη του Πορίσματός του, ως εργαλείου που υπηρετεί την περιβαλλοντική προστασία και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής και που συγχρόνως έχει εξασφαλίσει την κοινωνική συναίνεση και αποδοχή.

Παράλληλα εξαίρει την στάση του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης κ. Κ. Τάτση ο οποίος κατά την διάρκεια της παρουσίασης, παραδέχθηκε ότι δημιουργείται πρόβλημα με τις ρυθμίσεις στην Ροδόπη και ότι θα διενεργηθεί επιτόπια μετάβασή και αυτοψία των μελών του Φορέα για τον σχηματισμό πληρέστερης και εμπεριστατωμένης άποψης.