Αρχή Ενημέρωση Δελτία τύπου Παρακολούθηση Δημοσίων Έργων & Μελετών της Θράκης (19-07-2006)

Παρακολούθηση Δημοσίων Έργων & Μελετών της Θράκης (19-07-2006)

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Θράκης αποφάσισε την συγκρότηση νέας Μόνιμης Επιτροπής, η οποία θα επιλαμβάνεται των ζητημάτων που αφορούν τα Δημόσια έργα και τις Μελέτες του Δημοσίου καθώς και τα ιδιωτικά έργα που χρηματοδοτούνται από δημόσιες επενδύσεις.

Ειδικότερα, έργο της συγκεκριμένης Μόνιμης Επιτροπής θα είναι:

• Θα επεξεργάζεται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και τις προτεινόμενες κατά καιρούς τροποποιήσεις του, θα καταγράφει τις πιθανές αστοχίες που εμφανίζονται κατά την εφαρμογή τους στην πράξη και θα εισηγείται σχετικά στην Δ/σα Επιτροπή για την λήψη αποφάσεων στην κατεύθυνση της βελτιωτικής αναβάθμισης του. 
• Θα διερευνά τις καταγγελίες που άπτονται της νομιμότητας στην διαδικασία ανάθεσης Έργων και Μελετών στην περιοχή, καθώς και αντίστοιχες που αφορούν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά τους.
• Θα προτείνει τρόπους παρέμβασης του Τμήματος στους Φορείς υλοποίησης έργων και μελετών, καθώς και τα αναγκαία μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνει η Διοίκησή τους, προκειμένου να διασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης στις αναθέσεις των έργων και μελετών. 
• Θα αξιολογεί τις επιλεγόμενες τεχνικές παρεμβάσεις των Φορέων με κριτήρια την τεχνική μέθοδο και επιστημονική αντιμετώπιση αλλά και την οικονομία των κατασκευών. 

Όσοι από τους συναδέλφους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην υπό σύσταση Μόνιμη Επιτροπή θα πρέπει να το δηλώσουν με αίτησή τους που θα αποστείλουν στα Γραφεία του ΤΕΕ-Θράκης (Κομοτηνή Ορφέως 9α) μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2006.