Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Ορισμός Πραγματογνώμονα (09-05-2007)

Ορισμός Πραγματογνώμονα (09-05-2007)

Αριθ. Πρωτ. 1553
Κομοτηνή 9-5-2007

 

ΠΡΟΣ:

Την Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης
Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης
Νέστου 2Α - ΞΑΝΘΗΘΕΜΑ: Ορισμός Πραγματογνώμονα

ΣΧΕΤ: Το αριθ. 1016/92/131-η/2-2-2007 έγγραφό σας 

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 

1. Στο Τμήμα μας δεν υπηρετούν διπλωματούχοι Μηχανικοί με υπαλληλική σχέση 
αλλά ούτε και με οιαδήποτε άλλη σχέση εξαρτημένης εργασίας. Κατά συνέπεια αν και επιθυμούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας έστω και καθ' υπέρβαση των καθηκόντων των εργαζομένων και του Υπαλληλικού Κώδικα, δεν διαθέτουμε την αναγκαία υπηρεσιακή στελέχωση και δυνατότητα.

2. Όσον αφορά την περίπτωση ορισμού πραγματογνώμονα από τα εγγεγραμμένα μέλη του Τμήματος μας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ΤΕΕ, όπως προβλέπεται και ορίζεται από τις οικίες διατάξεις του καταστατικού λειτουργίας μας, απαιτείται σε κάθε περίπτωση η καταβολή αμοιβής για το παρασχεθέν έργο του Πραγματογνώμονα.

Η παραπάνω προϋπόθεση καθιστά απαραίτητη την συναίνεση του επισπεύδοντα ο οποίος προκαταβάλλει τμήμα της παραπάνω αμοιβής στην Τράπεζα Ελλάδος κατά την έναρξη εκπόνησής της Πραγματογνωμοσύνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Παπαθανασίου