Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Παρέμβαση-Προτάσεις του ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ στη Διαβούλευση για το ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2014-2020 , 17-06-2014

Παρέμβαση-Προτάσεις του ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ στη Διαβούλευση για το ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2014-2020 , 17-06-2014

 

ΠΡΟΣ:

Την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

 

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση επί του ΠΕΠ Ανατολικής

Μακεδονίας –Θράκης 2014-2020

Το ΤΕΕ Θράκης σε επανειλημμένες συνεδριάσεις της Δ/σας Επιτροπής του Τμήματος , εξέτασε το προτεινόμενο ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας – Θράκης 2014-2020 στα πλαίσια της διαβούλευσης που άνοιξε η ΠΑΜΘρ και θα ήθελε να εκφράσει την άποψη του για τα παρακάτω σημεία :

  • Το προτεινόμενο ΠΕΠ αποτελεί μια πολύ καλή πρόταση ορθολογικής διάταξης πόρων με ιεράρχηση στόχων, η οποία στηρίζεται σε μια αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των προοπτικών της ΠΑΜΘρ. Η περιγραφή ενός συγκεκριμένου αναπτυξιακού προτύπου, καταγράφεται επίσης στα θετικά στοιχεία της προσέγγισης όπως και η συνάφεια των προτάσεων με τον Εθνικό Σχεδιασμό.
  • Το ΤΕΕ Θράκης επιθυμεί να θέσει ως γενικό προβληματισμό, μερικά θέματα και εφ’ όσον υπάρξει συμφωνία προς αυτά, θα πρέπει να εισαχθούν ως “δεσμεύσεις” ή “αιρεσιμότητες” για τις επιλογές που θα γίνουν κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο. Συγκεκριμένα:

-        Πρέπει να γίνεται προσπάθεια ώστε οι επιλεγμένες δράσεις να υλοποιούν ευρύτερα προγράμματα και στόχους που υπόκεινται σε ένα συνολικό σχεδιασμό.

-        Η λογική προώθησης δράσεων με βάση την προώθηση προτάσεων επιμέρους φορέων κυρίως με την λογική της “διανομής πόρων”, χωρίς αιτιολόγηση της αποδοτικότητας τους, ως χωρική διανομή πρέπει να αποφευχθεί.

-        Πρέπει να γίνει κατανοητό προς τους δικαιούχους ότι οι προτάσεις που θα αξιολογούνται θετικά, θα είναι εκείνες που θα στοχεύουν στην υλοποίηση συνολικών σχεδίων, με πολλαπλή στόχευση και χωρίς δεσμεύσεις που επιβάλλουν στενά διοικητικά όρια. Αντίθετα θα πρέπει να προωθούνται δράσεις με χαρακτήρα συνεργασίας και συμπληρωματικότητας μεταξύ των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.

-        Η εκ των προτέρων οφθαλμοφανής κατανομή πόρων (π.χ. προκηρύσσονται πέντε δράσεις σε πόλεις άνω των 10.000 κατοίκων) που γίνεται μετά από φωτογραφικές περιγραφές οδηγούν στην μη υποβολή ανταγωνιστικών, έξυπνων και δημιουργικών προτάσεων και καλλιεργούν στους δικαιούχους ένα κλίμα επιδοματικής διανομής κονδυλίων τα οποία πρέπει να καταναλωθούν.

-        Οι προτάσεις που έχει κάνει το ΤΕΕ Θράκης, ειδικότερα στα θέματα των μεταφορικών υποδομών, εισάγουν μία αυστηρή ιεράρχηση στην επιλογή δράσεων, στην οποία εμμένουμε και η οποία έχει οδηγήσει το ΤΕΕ στην απόρριψη δράσεων που δεν ανταποκρίνονται στην ιεράρχηση που προτάθηκε.

-        Για την κατανόηση της προτεινόμενης φιλοσοφίας σχεδιασμού του νέου προγράμματος το ΤΕΕ Θράκης τονίζει κάποια παραδείγματα από το προτεινόμενο ΠΕΠ:

  • Αναγνώριση βρόγχων τουριστικών – πολιτιστικών διαδρομών για την αξιοποίηση των οποίων απαιτείται ομάδα δράσεων ώστε να δημιουργούν συνθήκες συνολικής ανάδειξης. Η αξιολόγηση προτάσεων τέτοιας μορφής θα έχει την μέγιστη προτεραιότητα και βαρύτητα στην βαθμολόγηση.
  • Η επιλογή δύο προγραμμάτων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης καλλιεργεί την ουσιαστική ανταγωνιστικότητα των προτάσεων με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν έξυπνες και καινοτόμες ιδέες και προτάσεις, η αποδοτικότητα των οποίων θα είναι υψηλή, σε αντίθεση με την επιλογή 5 προγραμμάτων.
  • Για την οικονομία του χρόνου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τέθηκαν για την υποβολή των σχολίων, υποβάλλονται κάποιες προτάσεις συμπλήρωσης – διόρθωσης που ευελπιστούμε να ληφθούν υπόψη στην διαμόρφωση της τελικής πρότασης της ΠΑΜΘρ. Η αιτιολόγηση που αναφέρεται σε ορισμένες εξ αυτών είναι συνοπτική και κυρίως διευκρινιστική. Εφόσον απαιτηθούν κάποιες διευκρινήσεις το ΤΕΕ Θράκης είναι στην διάθεση της ΠΑΜΘρ. Οι προτάσεις παρουσιάζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
  • Για λόγους πληρότητας και λεπτομερειακής προσέγγισης στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α, το οποίο σας επισυνάπτουμε, παρουσιάζονται κάποια τυπογραφικά λάθη του προτεινόμενου σχεδίου τα οποία επισημαίνονται καλοπροαίρετα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Παπαθανασίου

Συνημμένα:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α

Λήψη αρχείου: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α