Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Σχολιασμός - Παρατηρήσεις του ΤΕΕ-Θράκης για τη Β' φάση - στάδιο Β1 της αναθεώρησης - εξειδείκευσης Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της ΠΑΜΘ

Σχολιασμός - Παρατηρήσεις του ΤΕΕ-Θράκης για τη Β' φάση - στάδιο Β1 της αναθεώρησης - εξειδείκευσης Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της ΠΑΜΘ