13.07.2020

Έγκριση από Δ.Ε. και Αντιπροσωπεία του Απολογισμού, Ισολογισμού 2020 και του Προϋπολογισμού 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ          

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Κομοτηνή, σήμερα την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 συνήλθε (μέσω τηλεδιάσκεψης) για συνεδρίαση η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-Θράκης με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανακοινώσεις Προεδρείου Αντιπροσωπείας ΤΕΕ-Θράκης
 2. Ενημέρωση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ-Θράκης και συζήτηση για τη δραστηριότητα της Δ.Ε.
 3. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2019
 4. Έγκριση Ισολογισμού οικ. έτους 2019
 5. Επικύρωση απόφασης Δ.Ε. ΤΕΕ-Θράκης Έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Κατόπιν απόφασης Δ.Ε. ΤΕΕ)
 6. Πρόγραμμα δράσης Δ.Ε. ΤΕΕ-Θράκης
 7. Συγκρότηση Μονίμων Επιτροπών ΤΕΕ-Θράκης
 8. Ορισμός Εισηγητών Πειθαρχικού Συμβουλίου ΤΕΕ-Θράκης
 9. Προτάσεις μελών - Συζήτηση

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες:

  1) Κοσμίδου Ζωή                                             Πρόεδρος

  2) Καλεντζίδης Βλασάκης                           Αντιπρόεδρος

  3) Παπασταυρινίδης Ηλίας                        Γεν. Γραμματέας

  4) Ασημίδης Βασίλειος                                          Μέλος

  5) Αυγέρης Λουκάς                                                Μέλος

  6) Γιαννίκης Βασίλειος                                          Μέλος

  7) Γιαννώτας Σταύρος                                           Μέλος

  8) Γκεβρέκης Χαράλαμπος                                   Μέλος

  9) Ιντζές Κωνσταντίνος                                         Μέλος

10) Κεραμιτσής Θεόδωρος                                     Μέλος

11) Κλάδου Αικατερίνη                                            Μέλος

12) Κούγκουλος Μιχαήλ                                          Μέλος

13) Κουκουράβας Γεώργιος                                   Μέλος

14) Λάμπογλου Μαρίνα                                          Μέλος

15) Λουρίκας Δημήτριος                                         Μέλος

16) Μαυρίδης Σπυρίδων                                         Μέλος

17) Ξαγοράρης Γεράσιμος                                     Μέλος

18) Ξανθοπούλου Βαρβάρα                                   Μέλος

19) Παλαβούζης Μόσχος                                        Μέλος

20) Πανιτσίδης Παναγιώτης                                   Μέλος

21) Παπαδόπουλος Αδαμάντιος                           Μέλος

22) Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος                       Μέλος

23) Παρασκευόπουλος Πολυζώης                        Μέλος

24) Πασόπουλος Μιχαήλ                                        Μέλος

25) Πλέσιας Αργύριος                                             Μέλος

26) Πολιτειάδης Βασίλειος                                      Μέλος

27) Σφυρής Τριαντάφυλλος                                   Μέλος

28) Τερζόγλου Θεόδωρος                                      Μέλος

29) Τοκαμάνη Γεωργία                                            Μέλος

30) Τριμίντζιου Αλεξάνδρα                                                 Μέλος

31) Τσιακίρης Απόστολος                                      Μέλος

32) Τσιφτελίδου Μαρία                                           Μέλος

33) Τσώνη Μαρία                                                     Μέλος

34) Χαριτίδης Παναγιώτης                                      Μέλος

35) Χουρίδου Παρασκευή                                       Μέλος

Απόντες:

  1) Βενέτης Απόστολος                                          Μέλος

  2) Γαληνός Σταύρος                                              Μέλος

  3) Ισμαήλ Μουσταφά                                             Μέλος

  4) Κουκοράβας Νικόλαος                                     Μέλος

  5) Κουγιουμτζόγλου Αγγελική                              Μέλος

  6) Κουμπρίδης Λάμπρος                                     Μέλος

  7) Κουτσός Δημήτριος                                          Μέλος

  8) Λυπηρίδης Γεώργιος                                        Μέλος

  9) Μαυρίδου Νίκη                                                  Μέλος

10) Μπέη Αικατερίνη                                               Μέλος

11) Παπαδοπούλου Μαρία                                    Μέλος

12) Ράπτη Δέσποινα                                               Μέλος

13) Σιδέρης Παναγιώτης                                         Μέλος

14) Σοφιανός Παντελής-Μάριος                            Μέλος

15) Σοφίας Χρήστος                                                Μέλος

16) Τουμπουλίδης Παύλος                                     Μέλος

17) Φελάκης Δημήτριος                                          Μέλος

18) Φώτης Δημήτριος                                              Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη απαρτία αρχίζει η συνεδρίαση

Θέμα 3ο

Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2019

Απόφαση 2η

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-Θράκης λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Ν.1486/84 ΦΕΚ  161Α  « Περί τροποποιήσεως των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος»
 2. Το Π.Δ. 215/87 (ΦΕΚ Α 97) « Περί ιδρύσεως του Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ στη Θράκη»
 3. Την αρ. 4ο/6ο/6η/03-03-2020 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-Θράκης περί έγκρισης του Απολογισμού του Τμήματος έτους 2019
 4. Την εισήγηση της υπηρεσίας καθώς και την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος σχετικά με τη σύνταξη του Απολογισμού έτους 2019
 5. Την διαλογική συζήτηση που επακολούθησε 

αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του απολογισμού

Ως εξής:

Διαθέσιμα Παρελθόντος χρήσης                           23.219,33 

Επιχορηγήσεις ΤΕΕ                                              69.899,34

Ιδία έσοδα                                                             21.826,96                     

Λοιπές Επιχορηγήσεις                                                   0,00

Σύνολο Πραγματοποιηθέντων εσόδων               114.945,63           

Σύνολο Πραγματοποιηθέντων εξόδων                  70.610,16     

Διαθέσιμα στη νέα χρήση                                      44.335,47

Επικυρώνεται αυθημερόν

Θέμα 4ο

Έγκριση Ισολογισμού οικ. έτους 2019

Απόφαση 3η

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-Θράκης λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Ν.1486/84 ΦΕΚ  161Α  « Περί τροποποιήσεως των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος»
 2. Το Π.Δ. 215/87 (ΦΕΚ Α 97) « Περί ιδρύσεως του Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ στη Θράκη»
 3. Την αρ. 4ο/7ο/7η/03-03-2020 απόφαση της Δ/σας Επιτροπής του ΤΕΕ-Θράκης περί έγκρισης του Ισολογισμού του Τμήματος έτους 2019
 4. Την εισήγηση της υπηρεσίας και την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος σχετικά με τη σύνταξη του Ισολογισμού έτους 2019

αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του ισολογισμού

Ο Ισολογισμός έχει ως εξής:                           

Έπιπλα Σκεύη                                                1.968,92      

Βιβλιοθήκη (ΛΣ-1)                                                   14,38

Διαθέσιμο κατά την 31-12-2019                   44.335,47                          

Σύνολο Ενεργητικού                                     46.318,77

Κεφάλαιο                                                           26.148,71

Αποτελέσματα χρήσης 2019                        20.170,06                                    

Σύνολο Παθητικού                                     46.318,77

Επικυρώνεται αυθημερόν

Θέμα 5ο

Επικύρωση απόφασης Δ.Ε. ΤΕΕ-Θράκης Έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Κατόπιν απόφασης Δ.Ε. ΤΕΕ)

Απόφαση 4η

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-Θράκης λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Ν.1486/84 ΦΕΚ  161Α  « Περί τροποποιήσεως των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος»
 2. Το Π.Δ. 215/87 (ΦΕΚ Α 97) « Περί ιδρύσεως του Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ στη Θράκη»
 3. Την αρ. 4ο/8ο/8η/03-03-2020 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-Θράκης περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Τμήματος έτους 2020
 4. Την εισήγηση της Υπηρεσίας και την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος σχετικά με την σύνταξη του Προϋπολογισμού έτους 2020.
 5. Tην εισήγηση της Υπηρεσίας και του Προέδρου σχετικά με την σύνταξη του Προϋπολογισμού έτους 2020ο οποίος θα τεθεί υπόψη της Αντιπροσωπείας προς έγκριση με τις εξής επισημάνσεις για τον ΚΑΕ εσόδων 0211 «Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ.»

- Θεωρείται ως πραγματικός Προϋπολογισμός του Τμήματος το όριο των 60.000,00 ευρώ περίπου που τέθηκε από την κατανομή της επιχορήγησης στο Π.Τ. σύμφωνα με τον αλγόριθμο

- Θεωρείται ως έκτακτη επιχορήγηση το ποσό των 84.000,00 ευρώ περίπου, που αποτελούν ανειλημμένες υποχρεώσεις του Π.Τ. από προηγούμενα έτη

 • Την πρόταση του μέλους της Δ/σας Επιτροπής  κ. Γεωργίου Λυπηρίδη  για πρόβλεψη ποσού 10.000,00 για ένταξη του ΤΕΕ-Θράκης σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (όπως το διασυνοριακό πρόγραμμα της Λεκάνης Μαύρης Θάλασσας 2014-2020)
 • Την Αποφ. Α46/Σ20/2020 της Δ/σας Επιτροπής του ΤΕΕ περί Έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τ.Ε.Ε., Οικονομικής Χρήσης 2020
 • Την σημείωση ότι η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος πρέπει να επικυρώσει την υπ’ αριθμ. 4ο/8ο/8η/03-03-2020  Απόφαση της Δ.Ε. του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τ.Ε.Ε. που διαβιβάστηκε ως απόσπασμα πρακτικού στο ΤΕΕ στις 02-06-2020
 • Την διαλογική συζήτηση που επακολούθησε σχετικά με την σύνταξη του Προϋπολογισμού

αποφάσισε ομόφωνα

την επικύρωση της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-Θράκης έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

ως εξής:

Ο Προϋπολογισμός  έτους 2020 ως εξής:

Έσοδα                                                           385.600,00

Έξοδα                                                            385.600,00

Ταμειακό Υπόλοιπο 31-12-2019                     44.335,47                        

Επικυρώνεται αυθημερόν

  Η Πρόεδρος                                                    Ο   Γεν. Γραμματέας     

     Ζωή Κοσμίδου                                               Ηλίας Παπασταυρινίδης