ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος είναι επταμελές και αποτελείται από πέντε εκλεγμένα μέλη τα οποία αναδεικνύονται κατά τις εκλογές για τα αιρετά όργανα του ΤΕΕ κάθε τρία χρόνια και δυο μέλη που διορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών.

Πρόεδρος

Ζερνίδης Νικόλαος - Αρχιτέκτων Μηχανικός

Τακτικά Μέλη

Ιακωβάκης Ευάγγελος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μερκούρης Νικόλαος - Πολιτικός Μηχανικός

Τριάντος Γεώργιος - Αρχιτέκτων Μηχανικός

Χαϊτίδης Δημήτριος - Πολιτικός Μηχανικός

Αναπληρωματικά Μέλη

Κούτρας Κωνσταντίνος - Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σπυριδόπουλος Ηλίας  - Πολιτικός Μηχανικός

Τα διορισμένα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Τακτικά Μέλη

Βεζυριαννίδου Σουλτάντα- Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ελευθερίου Βασίλειος - Πολιτικός Μηχανικός

Αναπληρωματικά Μέλη

Παπαγιαννάκης Αναστάσιος - Πολιτικός Μηχανικός

Πάλλης Αθανάσιος - Πολιτικός Μηχανικός