Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγου Εκπροσώπων ΤΕΕ-Θράκης για τη συγκρότηση ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συγκρότηση των «Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)»

            Σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του Ν. 4495/2017, το  αρ. 60 του Ν. 4643/2019 και την υπ’αριθμ.:103322/8-06-2021 Απόφαση Συγκρότησης του δεύτερου ΣΥΠΟΘΑ Β’ Βορείου Έβρου (ΦΕΚ 499 τ.ΥΟΔΔ) και οι αποφάσεις τροποποίησης αυτής, 312859/16-12-2021 (ΦΕΚ 1112 τ.ΥΟΔΔ) και 88350/19-06-2023 (ΦΕΚ 603 τ. ΥΟΔΔ),

συγκροτούνται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, ΣΥμβούλια ΠΟλεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) υπό το διακριτικό τίτλο (Α) και (Β).

            Το ΤΕΕ υποδεικνύει τα δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη των ανωτέρω επιτροπών, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

            Ο τρόπος συγκρότησης καθώς και οι αρμοδιότητες των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., οι οποίες επιτελούν ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ρόλο και οι υποθέσεις που εξετάζουν άπτονται του συνόλου σχεδόν των δραστηριοτήτων μας, αναφέρονται στα άρθρα των νόμων τα οποία και σας επισυνάπτουμε.

            Ως παράδειγμα του σοβαρού τους ρόλου θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την περίπτωση του α. 46 του Ν. 4495/2017 όπου ρητά αναφέρεται ότι σε περιπτώσεις κατά πορισμάτων των Ελεγκτών Δόμησης, η απόφαση των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. είναι οριστική σε τυχόν προσφυγή που έχει προηγηθεί.

            Ενόψει της συγκρότησης των νέων Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Θράκης,

η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Θράκης

ΚΑΛΕΙ

τα μέλη του που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Ν. 4495, δηλ.:

α) είναι ειδικότητας

  • πολιτικού μηχανικού
  • αρχιτέκτονα μηχανικού
  • τοπογράφου μηχανικού
  • χωροτάκτη - πολεοδόμου μηχανικού, και

β) διαθέτουν δεκαετή εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας,

και ενδιαφέρονται να οριστούν ως εκπρόσωποι του ΤΕΕ, να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση συνοδευόμενη με βιογραφικό σημείωμα και να την υποβάλουν μαζί με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων καθώς και όποιο άλλο στοιχείο κρίνουν ότι θα βοηθήσει την ΔΕ να αποφασίσει στην επιλογή του μελών που θα υποδείξει, στο e-mail του ΤΕΕ-Θράκης tee_thrace@tee.gr ή στα Γραφεία του ΤΕΕ-Θράκης (Κομοτηνή- Παρνασσού 6) μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024. Η θητεία των μελών είναι διετής.

Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε τα άρθρα 20 και 21 του ν. 4495/17 και 60 του ν. 4643/19 όπως ισχύουν και τα οποία αφορούν την σύνθεση και τις αρμοδιότητες των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.

Επίσης, σας γνωρίζουμε και τον Κανονισμό Δεοντολογίας των Εκπροσώπων, ώστε να γνωρίζετε εκ των προτέρων τις υποχρεώσεις που θα έχετε αν οριστείτε εκπρόσωποι  του ΤΕΕ.