Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή εκπροσώπων του ΤΕΕ Θράκης

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή εκπροσώπου του ΤΕΕ Θράκης και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή εκπροσώπου του ΤΕΕ Θράκης και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΚΑΒΑΛΑΣ»