Αποτελέσματα Εξετάσεων για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος (Ιουνίου 2024)

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους λογαριασμούς των υποψήφιων  στην ενότητα Ραντεβού Αίτησης της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών : https://services.tee.gr/exams/faces/examsAppMain

Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί που πέτυχαν στις εξετάσεις εγγράφονται αυτόματα στο Μητρώο των μελών του ΤΕΕ. Βεβαίωση Μέλους  μπορεί να εκδοθεί από το λογαριασμό  στο MyTEE ενώ ηλ. αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος παρέχεται  από τους φάκελους του Μητρώου Μελών. Για την  ενεργοποίηση των λογαριασμών mytee των νέων Μελών  αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό email ή sms από το Τμήμα Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ.

Η  κάρτας μέλους και η  άδεια άσκησης επαγγέλματος  θα  παραλαμβάνονται από τους υποψήφιους, από τα Εξεταστικά Κέντρα που επέλεξαν για εξέταση,  από  8 Ιουλίου ως 12 Ιουλίου 2024  και στη συνέχεια μέσω ταχυδρομείου. Για την παραλαβή  απαιτείται Ταυτότητα και ο ΑΜ Υποψηφίου.