Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συγκρότηση Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α) κατά την διαδικασία αναμόρφωσης των δασικών χαρτών στις Π.Ε. Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου

Νέα Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συγκρότηση Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α) κατά την διαδικασία αναμόρφωσης των δασικών χαρτών στις Π.Ε. Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου

Το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων  (Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας-Θράκης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας), θα προχωρήσει στη συγκρότηση επτά (7) στο σύνολό τους Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (μία (1) Π.Ε. Ξάνθης, τρείς (3) Π.Ε. Ροδόπης και τρείς (3) Π.Ε. Έβρου), της παρ.1 του άρθρου 18 του Ν.3889/10 όπως ισχύει σήμερα, επί των Δασικών Χαρτών των παραπάνω Π.Ε.

Για την στελέχωση των παραπάνω Επιτροπών, το TEE-Θράκης πρόκειται να συντάξει Κατάλογο των μελών του με ειδικότητα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού και Πολιτικού Μηχανικού, που επιθυμούν να οριστούν ως μέλη των ΕΠ.Ε.Α. εφόσον διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

  • Πενταετή εμπειρία (κατά προτίμηση)
  • Μέλος ΤΕΕ με δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος
  • Γνώσεις Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Το TEE-Θράκης σας καλεί, εφόσον διαθέτετε τα απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλετε ηλεκτρονικάστη διεύθυνση:tee_thrace@tee.gr

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και υπεύθυνη δήλωση

για τη κατάρτιση του παραπάνω καταλόγου μέχρι την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022

Διευκρινίζονται τα παρακάτω:

  1. Η κατάσταση των υποψηφίων να συνοδεύεται από αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού ότι ως μέλος ΕΠΕΑ θα τηρήσει τις διατάξεις του άρθρου 7 ν. 2690/99 «περί αμεροληψίας των διοικητικών οργάνων» και ότι έχει γνώσεις Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).
  2. η αμοιβή των μελών των ΕΠ.Ε.Α. θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/30-12-20 (Φ.Ε.Κ. 1106/31-12-20 Υ.Ο.Δ.Δ.).