Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγου Εκπροσώπων ΤΕΕ-Θράκης για τη συγκρότηση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής

Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής - ΣΑ

            Σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 11 του Ν. 4495/2017, με αρ.58 του Ν. 4643/2019 και την υπ’αριθμ.:1582/12-06-2020 Απόφαση Συγκρότησης των δύο Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής Σ.Α. Έβρου και Σ.Α. Βορείου Έβρου (ΦΕΚ 491 τ.ΥΟΔΔ 3-07-2020) και η υπ’αριθμ.:88340/19-06-2023 Τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 611 τ.ΥΟΔΔ 29-06-2023),

συγκροτούνται τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) τα οποία είναι αρμόδια για την παροχή σύμφωνης γνώμης επί των αρχιτεκτονικών μελετών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

            Το ΤΕΕ υποδεικνύει τα δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη των ανωτέρω επιτροπών.

Ενόψει της συγκρότησης των νέων Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)

η Διοικούσα Επιτροπή  του ΤΕΕ Θράκης

ΚΑΛΕΙ

τα μέλη του που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4495/2017,

δηλ, είναι αρχιτέκτονες που διαθέτουν δωδεκαετή αρχιτεκτονική εμπειρία

ή πληρούν δύο τουλάχιστον από τις κατωτέρω προϋποθέσεις :

αα) οκταετή εμπειρία,

ββ) διάκριση σε πανελλήνιο ή διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό,

γγ) μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο,

δδ) κατοχή μελετητικού πτυχίου τάξης Β και Γ της παρ.6 του άρθρου 39 του ν.3316/2005 (Α42) στην κατηγορία μελετών 7 της παρ.2 του άρθρου 2 του ν.3316/2005 (Α42) και

ενδιαφέρονται να οριστούν ως εκπρόσωποι του ΤΕΕ, να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση συνοδευόμενη με βιογραφικό σημείωμα και να την υποβάλουν μαζί με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων καθώς και όποιο άλλο στοιχείο κρίνουν ότι θα βοηθήσει την ΔΕ να αποφασίσει στην επιλογή του μελών που θα υποδείξει, στο e-mail του ΤΕΕ-Θράκης tee_thrace@tee.gr ή στα Γραφεία του ΤΕΕ-Θράκης (Κομοτηνή- Παρνασσού 6) μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024. Η θητεία των μελών είναι διετής.

Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε τα άρθρα 7 έως 11 του ν. 4495/2017 και 58 του ν. 4643/2019 όπως ισχύουν και τα οποία αφορούν την σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας των Σ.Α.

Επίσης σας γνωρίζουμε και τον Κανονισμό Δεοντολογίας των Εκπροσώπων, ώστε να γνωρίζετε εκ των προτέρων τις υποχρεώσεις που θα έχετε αν οριστείτε  εκπρόσωποι  του ΤΕΕ.