Επιχειρηματικότητας & Διεθνών Προγραμμάτων

Επιμελητής

Γεωργαντάς Ιωάννης, Χημικός Μηχανικός

Αναπληρωτής Επιμελητής

Μαρούδας Αλέξανδρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών

Μέλη

  1. Δημητριάδου Ολυμπία, Πολιτικός Μηχανικός
  2. Κυπριανίδου Αθηνά, Πολιτικός Μηχανικός
  3. Λεοντίδης Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχανικός
  4. Μουμίν Τουργάι, Αρχιτέκτων Μηχανικός
  5. Παπασταυρινίδης Ηλίας, Αρχιτέκτων Μηχανικός
  6. Σιδέρης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός
  7. Τοκαμάνη Γεωργία, Πολιτικός Μηχανικός
  8. Χασιώτης Ιωάννης-Ειρηναίος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε. -  Σπυρίδων Μαυρίδη;

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη δράση της επιτροπής δείτε περισσότερα εδώ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κεντρικός στόχος δράσης της Μόνιμης Επιτροπής (ΜΕ) Επιχειρηματικότητας & Διεθνών Προγραμμάτων , αποτελεί η ανάπτυξη, η αποτελεσματική υποστήριξη και προβολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Μηχανικών της Θράκης, στο πλαίσιο διεύρυνσης των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής προοπτικής των Μηχανικών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, καθώς και της διαμόρφωσης μίας νέας κουλτούρας που βασίζεται στην «επιχειρηματική» λογική.

Με τη δράση της η Μ.Ε. θα συμβάλλει στην προσπάθεια επαναδιαμόρφωσης και επίτευξης ενός περιβάλλοντος ελκυστικού ως προς την δημιουργία, την επιχειρηματικότητα, και την καινοτομία έτσι ώστε οι επιχειρήσεις-επιχειρηματίες μέλη του ΤΕΕ-Θράκης  αλλά  και γενικότερα, να βρουν έναν άοκνο συνεργάτη στην προσπάθεια αντιμετώπισης των  υφιστάμενων γραφειοκρατικών εμποδίων, αντικινήτρων, αγκυλώσεων που θέτουν ισχυρά αναχώματα στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και στην προσπάθεια για υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών, καινοτόμων προσεγγίσεων, και τεχνολογιών  αιχμής.

Τέλος στόχος της Μ.Ε. θα είναι η παρακολούθηση και ενημέρωση όλων των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χρηματοδότησης όπως ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακοί νόμοι, εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία, κτλ.