Υποδομών & Μεταφορών, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Επιμελητής

Γιαννώτας Σταύρος, Πολιτικός Μηχανικός

Αναπληρωτής Επιμελητής

Πανιτσίδης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός

Μέλη

  1. Γκεβρέκης Χαράλαμπος, Ηλεκτρονικός Μηχανικός
  2. Κούγκουλος Μιχαήλ, Πολιτικός Μηχανικός
  3. Κουδουμάκης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός
  4. Λυπηρίδης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός
  5. Πασόπουλος Μιχαήλ, Πολιτικός Μηχανικός
  6. Πλέσιας Αργύριος , Πολιτικός Μηχανικός
  7. Σταμπόλογλου Ευάγγελος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Πολυζώης Παρασκευόπουλος

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη δράση της επιτροπής δείτε περισσότερα εδώ.

Μ.Ε. ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Μ.Ε. θα έχει ως αντικείμενο την διατύπωση προτάσεων και την παραγωγή απόψεων σε θέματα υφιστάμενων Υποδομών και Μεταφορών στην περιοχή της Θράκης και ενδεχομένως, στην περιφερειακή διάσταση του θέματος, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πάντοτε βέβαια σε συνεργασία με το όμορο Περιφερειακό Τμήμα της Ανατολικής Μακεδονίας.

Ως θέματα υποδομών και μεταφορών νοούνται το σύνολο των έργων που βελτιώνουν τις παρεχόμενες εξυπηρετήσεις για την επικοινωνία, για την βελτίωση των προσβάσεων μεταξύ του πληθυσμού και των αγαθών για την βελτίωση των παρεχόμενων εξυπηρετήσεων στους πληθυσμούς καθώς και για την ανάπτυξη των οικονομιών.

Η αρμοδιότητα της Μ.Ε. σαφώς και θα εκτείνεται σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης (νέων δηλ. έργων), καθώς οι υποδομές και οι μεταφορές είναι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά, την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

Η ιεράρχηση των αναγκών της περιοχής, η προώθηση ενεργειών για την βελτίωση των υποδομών ήταν, είναι και θα είναι από τις βασικές προτεραιότητες του ΤΕΕ - Θράκης.

Η αναγόρευση από το Π.Τ Θράκης ως ιεραρχικά ισχυρής προτεραιότητας αυτής της δημιουργίας κάθετων αξόνων κα ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας αυτών δίνει μια σαφή κατεύθυνση στην Μ.Ε. στα εξής θέματα:

Παρακολούθηση των προτεινόμενων και υλοποιούμενων υποδομών  στα πλαίσια των επιθυμητών στόχων εθνικής και περιφερειακής διάστασης.

Παρακολούθηση και πρόταση υποδομών με προτεραιότητα στα λιμενικά και σιδηροδρομικά συστήματα με στόχους ολοκλήρωσης πολυτροπικών κόμβων, εναλλακτικών γραμμών σύνδεσης.

Παρακολούθηση και αν είναι εφικτή η δημιουργία στα πλαίσια της Μ.Ε. ή στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος η λειτουργία Παρατηρητηρίου Κάθετων Αξόνων.

Έργο συνεπώς της Μ.Ε. πιστεύεται, ότι θα πρέπει να είναι η παρουσίαση πλάνου ενεργειών, ώστε να προωθείται και να εντατικοποιείται το πρόγραμμα κάλυψης των υποδομών και μεταφορών της περιοχής.

Βασικοί στόχοι θα μπορούσαν να είναι :

  • Απορρόφηση κονδυλίων: Διερεύνηση ύπαρξης αδιάθετων υπολοίπων από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ και από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας ΑΜΘ και των Δήμων των Π.Ε. Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Καταγραφή των αιτιών των παραπάνω αδιάθετων και προτάσεις για την άμεση επίλυση του πιθανού προβλήματος Αναγνωρίζεται η γραφειοκρατία που εισάγει ο ν.4412/16 ιδιαίτερα όσον αφορά σε μικρά έργα κάτω του ορίου των οδηγιών της ΕΕ, τα οποία σήμερα αντιμετωπίζονται ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο. Προώθηση της πρότασης απλοποίησης του Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων για δράσεις κάτω του ορίου των οδηγιών καθώς και για συνοπτικούς διαγωνισμούς.
  • Πρόταση μοντέλου διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτων αναγκών με βάση την αξιοποίηση των εταιριών- ατομικών επιχειρήσεων και με τα βασικά χαρακτηριστικά που θέτει ο Ν.4412/16 τόσο για τους οικονομικούς φορείς που θα συμμετάσχουν, όσο και για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.