29.11.2022

Επιστολή ΤΕΕ-Θράκης για την παράλειψη διαχωρισμού μηχανικών Π.Ε. από τη θεώρηση σε οικείο σωματείο για τη σύνταξη Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη στο gov.gr

Συνημμένα αρχεία