ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος και ο Πρόεδρος εκλέγονται από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος και είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο που ασκεί την διοίκηση του Τμήματος.

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΙΔΙΔΙΟΤΗΤΑ
1ΛΟΥΡΙΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ.Μ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε. ΤΕΕ-Θ
2ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΠ.Μ.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε. ΤΕΕ-Θ
3ΑΣΗΜΙΔΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠ.Μ.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Ε. ΤΕΕ-Θ 
4ΓΙΑΝΝΩΤΑΣΣΤΑΥΡΟΣΠ.Μ.ΜΕΛΟΣ Δ.Ε. 
5ΜΑΥΡΙΔΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΜ.Μ.ΜΕΛΟΣ Δ.Ε. 
6ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠ.Μ.ΜΕΛΟΣ Δ.Ε. 
7ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣΠΟΛΥΖΩΗΣΠ.Μ.ΜΕΛΟΣ Δ.Ε. 
8ΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΠ.Μ.ΜΕΛΟΣ Δ.Ε. 
9ΣΦΥΡΗΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΠ.Μ.ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.