Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή εκπροσώπων του ΤΕΕ Θράκης

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή εκπροσώπου του ΤΕΕ Θράκης και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης ιλύος ΕΕΛ Ορεστιάδας»