Καθορισμός ημερομηνίας εκλογών ΤΕΕ 2024 – Ανακοίνωση Απόφασης ΔΕ ΤΕΕ

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΕ η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για τον καθορισμό της ημερομηνίας των εκλογών ΤΕΕ 2024.

Η απόφαση (ΑΔΑ: ΨΥΒ646Ψ842-3ΡΠ, ΑΠ: ΤΥΟΔΠΕ/870/4-10-2023, Aποφ. Α54/Σ31/2023) έχει ως εξής:

Καθορισμός ημερομηνίας εκλογών ΤΕΕ 2024

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και  έχοντας υπόψη:

  1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 223 παρ. 1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/30.10.2019), σύμφωνα με την οποία η εκλογή για την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) διενεργείται πλέον κάθε τέταρτο έτος εντός του μηνός Μαΐου, ο δε καθορισμός της ακριβούς ημέρας συντελείται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ.
  2. Το γεγονός ότι η ανωτέρω ρύθμιση έχει τεθεί σε ισχύ την 01-01-2020 και καταλαμβάνει τις επικείμενες εκλογές μηνός Μαϊου 2024.
  3. Το άρθρο 1 του ΠΔ 7/2010 «Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).», το οποίο ορίζει ότι η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, η οποία προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ΠΔ της 27.11/14.12.26 «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως ΤΕΕ κειμένων διατάξεων», ως ισχύει, για τον καθορισμό της ημέρας διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών των οργάνων του ΤΕΕ εκδίδεται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους από το έτος διενέργειας των εκλογών, ήτοι εν προκειμένω έως και την 31-12-2023.

Αποφασίζει ομόφωνα

τον ορισμό της 19ης Μαϊου 2024, ημέρας Κυριακής, ως ημερομηνίας διεξαγωγής των επόμενων εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Η παρούσα απόφαση θα ανακοινωθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του ΤΕΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕ ΤΕΕ : Καθορισμός ημερομηνίας εκλογών ΤΕΕ 2024