Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας

Η Έξυπνη Εξειδίκευση είναι πολιτική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίζεται στον τόπο,
αναλύοντας τα ισχυρά σημεία, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες της κάθε
Περιφέρειας. Αναγνωρίζει, αλληλοεπιδρά και συνεργάζεται με τους ανθρώπους της περιοχής
(Ερευνητική κοινότητα, Επιχειρήσεις, Δημόσιο και Κοινωνία των Πολιτών – τετραπλή έλικα), οι οποίοι
είναι οι κύριοι παράγοντες για τον σχεδιασμό μιας μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής.


Το ΠΤΑ ΑΜΘ έχει οριστεί ως το αρμόδιο περιφερειακό όργανο για τον συντονισμό και την
παρακολούθηση του περιφερειακού σκέλους της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Μέσω
των δράσεων που υλοποιεί υποστηρίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)
το οποίο αποτελεί το γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο για την στρατηγική έξυπνης Εξειδίκευσης
προς τον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο


Στο ευρύτερο οικοσύστημα διακυβέρνησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
περιλαμβάνεται το σύνολο των φορέων της τετραπλής έλικας που με ενεργό τρόπο συμμετέχουν στη
διαμόρφωσή της.


Οι Συμβουλευτικές Ομάδες Εργασίας (ΣΟΕ) είναι άτυπες συμπράξεις και σχηματίζονται από τη
δικτύωση διακεκριμένων μελών των φορέων της τετραπλής έλικας, αποτελούν τον βασικό πυρήνα της
όλης προσπάθειας, καθώς αφενός συμβάλουν στον εντοπισμό, ενεργοποίηση και κινητοποίηση
φορέων και πολίτων στην Περιφέρεια αφετέρου επικουρούν στην διατύπωση ενός αρχικού κειμένου το οποίο θα αποτελέσει την βάση για την έναρξη της διαβούλευσης και της περαιτέρω εξειδίκευση των
προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Κατόπιν αιτήματος του ΠΤΑ ΑΜΘ η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Θράκης

ΚΑΛΕΙ

τα μέλη του ΤΕΕ Θράκης που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν  σε Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας για την προτεραιότητα Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση μέχρι και την Δευτέρα 01 Ιουλίου 2024.

Συνημμένα αρχεία