Πολιτικής Προστασίας & Ασφάλειας Υποδομών – Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία

Επιμελητής

Χουβαρδάς Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός

Αναπληρωτής Επιμελητής

Γιαννίκης Βασίλειος, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

Μέλη

  1. Αυγέρης Λουκάς, Πολιτικός Μηχανικός
  2. Καρακώστα Θεανώ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
  3. Ξαγοράρης Γεράσιμος, Μηχανολόγος Μηχανικός
  4. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός
  5. Τέκας Νικόλαος, Μηχανικός Χωροταξίας & Πολεοδομίας

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε. – Βασίλειος Ασημίδης

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη δράση της επιτροπής δείτε περισσότερα εδώ.

Μ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΥΓΙΕΙΝΗΣ &

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η θωράκιση τεχνικών υποδομών αποτελεί πάγια πολιτική του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ως μέτρο «παθητικής ασφάλειας» και προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Η Μόνιμη Επιτροπή έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη ενεργειών για τη θωράκιση των δημόσιων υποδομών και την προστασία από ενδεχόμενες φυσικές καταστροφές.

Οι βασικοί άξονες με τους οποίους θα ασχοληθεί είναι οι κάτωθι:

1. Θέματα αντισεισμικής και αντιπλημμυρικής προστασίας

2. Θέματα πυροπροστασίας

3. Θέματα συντήρησης, ελέγχου και ασφάλειας των δημόσιων υποδομών και κατασκευών.

4. Θέματα οδικής ασφάλειας

5. Θέματα αξιολόγησης και κατάρτισης σχεδίων έκτακτης ανάγκης

Για την υλοποίηση των παραπάνω θα ληφθούν δεδομένα από υπάρχοντα και προτεινόμενα σχέδια διαχείρισης είτε πρόκειται για σχέδια διαχείρισης πλημμύρας είτε πρόκειται για μελέτες ελέγχου δομικής τρωτότητας των κατασκευών, είτε πρόκειται για οποιοδήποτε άλλο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων. Επιπλέον θα υπάρξει συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες αντλώντας δεδομένα και εμπειρία.

Στόχος της Μόνιμης Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας Υποδομών είναι:

Η χαρτογράφηση, συγκέντρωση, ομαδοποίηση και αξιολόγηση των προβλημάτων υποδομής της Περιφέρειας. Ιεράρχηση αναγκαίων δράσεων και πρόταση έργων δίνοντας συγκεκριμένες προτεραιότητες. Σύνταξη ενιαίας στρατηγικής επίλυσης των προβλημάτων στο σύνολο τους με συνέχεια και συνέπεια, δίνοντας τυποποιημένες λύσεις, προβλέποντας και λαμβάνοντας υπόψιν εν’ εξελίξει έργα σε συνδυασμό με μελλοντικά.

Προτάσεις για τυποποιημένο έλεγχο κατασκευών και υποδομών υποδεικνύοντας πυκνότητα και τύπο ελέγχων, σε συνεργασία με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας και τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες.

Η ενημέρωση των πολιτών, σε συνεργασία με τις τοπικές διοικήσεις και την Πολιτική Προστασία, για τους κινδύνους και τις δράσεις που απαιτούνται κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ανάγκης.

Η συμμετοχή σε δράσεις και η καθοδήγηση των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά κυρίως και στην πρόληψη αυτών.

Στη σύνθεσή της θα ήταν χρήσιμο να περιλαμβάνονται μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι θα έχουν ασχοληθεί μετά προαναφερθέντα αντικείμενα και απαιτείται η συνεχής συνεργασία με φορείς όπως η Πολιτική Προστασία, οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων και Περιφέρειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Αστυνομία, ο Στρατός και όποιος άλλος φορέας κριθεί ότι εμπλέκεται.

Προτείνεται η Μ.Ε. να ασχοληθεί και με τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.

Η καθημερινότητα έχει να επιδείξει πλήθος ατυχημάτων στους χώρους δουλειάς, τα οποία οφείλονται κατά κύριο λόγο στην ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας, στην εντατικοποίηση των συνθηκών εργασίας, στην εμπλοκή λιγότερο ειδικευμένων εργαζομένων σε θέματα που απαιτείται εξειδίκευση αλλά  και  στην ελλιπή τήρηση ή μέριμνα των μέτρων ασφάλειας. Τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας εργασίας είναι ένας τομέας που αποτιμά τον βαθμό της κοινωνικής ευαισθητοποίησης του φορέα. Έχουν γίνει βέβαια σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση θεσμοθέτησης αρμοδιοτήτων και ευθυνών κατά την κατασκευή τεχνικών έργων καθώς και στους εργασιακούς χώρους γενικότερα μένουν όμως και κάποια ακόμη. Παράλληλα αξίζει να τονισθεί η έλλειψη γνώσεων διαδικασιών, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων μεταξύ των συναδέλφων μηχανικών, έλλειμμα που διατηρείται διότι δεν υπάρχει στις περισσότερες Πολυτεχνικές Σχολές, αντίστοιχος κύκλος εκπαίδευσης.

Η Μ.Ε. πρέπει να διατηρήσει τον ενημερωτικό της χαρακτήρα, η δε  παρέμβαση του ΤΕΕ οφείλει να κινείται σε δύο επίπεδα, ενημέρωση προς το ευρύ  κοινό  για  την  ανάγκη  αυτοματοποίησης,  τήρησης  προληπτικών  μέτρων ασφάλειας (π.χ. δεν μπαίνεις στο εργοτάξιο αν δεν έχεις λάβει Μέτρα Ατομικής Προστασίας) και επιμόρφωση των συναδέλφων για τις διαδικασίες ελέγχου, τα μέτρα πρόληψης και τις μεθόδους αποφυγής/εξάλειψης κινδύνων, σε συνδυασμό με την ευθύνη που αναλαμβάνει ο Τεχνικός Ασφάλειας για όλα τα παραπάνω.