23.09.2011

Η τεχνολογία και η καινοτομία ως εργαλεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας της βιομηχανίας στη Θράκη