Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Εξεταστικές Επιτροπές χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχων Μηχανικών του Εξεταστικού Κέντρου του ΤΕΕ-Θράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για συμμετοχή στις Εξεταστικές Επιτροπές  χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχων Μηχανικών του Εξεταστικού Κέντρου του ΤΕΕ-Θράκης

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του ΤΕΕ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθ. Δ16γ/602/5/47/Γ/13-2-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 434Β/21-2-2014) των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, με την  οποία το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ με έδρα την Κομοτηνή, έχει συμπεριληφθεί στα Τμήματα που έχουν αρμοδιότητα διεξαγωγής εξετάσεων για χορήγηση άσκησης επαγγέλματος στους διπλωματούχους Μηχανικούς Ανωτάτων Σχολών του Εσωτερικού και ισοτίμων Ανωτάτων του Εξωτερικού.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου άρθρο 6 της ΚΥΑ ΕΔ5/4/339/14-9-1984 «Διαδικασία χορήγησης άσκησης επαγγέλματος σε διπλωματούχους Μηχανικούς ανωτάτων σχολών».

Προκειμένου να συγκροτήσει τριμελείς εξεταστικές Επιτροπές έτους 2023 για τις ειδικότητες:

 • Πολιτικών Μηχανικών
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
 • Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
 • Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΚΑΛΕΙ

Τους διπλωματούχους Μηχανικούς με ειδικότητα:

 • Πολιτικού Μηχανικού
 • Αρχιτέκτονα Μηχανικού
 • Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού
 • Χημικού Μηχανικού
 • Ηλεκτρονικού Μηχανικού
 • Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης
 • Μηχανικού Περιβάλλοντος

που είναι κάτοχοι της άδειας άσκησης επαγγέλματος τουλάχιστον 10 έτη, δεν συμπεριλαμβάνονται στους Καταλόγους των εξεταστών του ΤΕΕ-Θράκης και  επιθυμούν να συμμετέχουν στις παραπάνω Εξεταστικές Επιτροπές, να υποβάλλουν την σχετική αίτηση συνοδευόμενη με βιογραφικό σημείωμα στο e-mail του ΤΕΕ-Θράκης tee_thrace@tee.gr  μέχρι και την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023.

Οι εξετάσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχων Μηχανικών στο Εξεταστικό Κέντρο του ΤΕΕ-Θράκης θα διεξαχθούν δια ζώσης.

Συνημμένα αρχεία