Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας του ΤΕΕ-Θράκης

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης αποφάσισε τη σύσταση τριών Ομάδων Εργασίας με τα εξής αντικείμενα:

1)    Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.)

2)    Σχέδιο Βιώσιμης  Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)

3)  Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Οι ομάδες θα αποτελούνται από συναδέλφους των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων

Καλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε από τις  παραπάνω Ομάδες Εργασίας, έχουν διάθεση για δουλειά και διαθέτουν γνώσεις και  εμπειρία στα ως άνω θέματα

να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση (ή αιτήσεις) συνοδευόμενη με βιογραφικό σημείωμα και να την υποβάλουν μαζί με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων καθώς και όποιο άλλο στοιχείο κρίνουν ότι θα βοηθήσει την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης να αποφασίσει στην επιλογή των μελών της Ομάδας Εργασίας, στο e-mail του ΤΕΕ-Θράκης tee_thrace@tee.gr ή στα Γραφεία του ΤΕΕ-Θράκης (Κομοτηνή- Παρνασσού 6) μέχρι και την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021.